Wojciech Rzepiński

Academic position: PhD Candidate, Faculty of Law and Administration
Profession: lawyer
E-mail: wojciech.rzepinski@amu.edu.pl
Duty hours: by prior arrangement
Academic interests: legal practice, philosophy of language

 

 

ACADEMIC PROFILE

I. Education

2018: M.A., Law, Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration; Dissertation title: ‘The problem of the linguistic meaning of the legal norm in Polish jurisprudence, supervisor: professor Marek Smolak, PhD

II. Publications

II.1 Articles

 1. Konsument w sprawach przeciwko zobowiązanym z weksla po nowelizacjach Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 i 2021 r. [Consumer in cases against the obliged under the bill of exchange after the amendments to Polish Code of Civil Procedure of 2019 and 2021],Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 06/2022, p. 34-42.
 2. (with T. Sójka) Zmiana administratora zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz obligatariuszy Monitor Prawa Bankowego, 2019, vol. 10, p. 69-79.
 3. Znaczenie językowe normy prawnej w poznańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa w świetle pragmatyzmu analitycznego [English translation: The linguistic meaning of a legal norm in the Poznan-Szczecin School of Legal Theory in the light of analytic pragmatism], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, vol. 1, p. 27-41.

II.2 Reports

 1. Odnowienie doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, vol. 1, p. 305-306.

III. Conference Presentations

 1. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania (3-8 VII 2022); presentation: „Attitudes Specific to Legal Practice and How to Find Them?” during the Special Workshop panelu roboczego “Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal” co-organized with Weronika Dzięgielewska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 2. 2022 IVR World CongressJustice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania (3-8 VII 2022); presentation: „Legal practice” as a part of the European Court of Justice’s vocabulary during the Special Workshop Languages of the law: vocabularies and usesorganized by Maciej Dybowski (Adam Mickiewicz University in Poznań) and Verena Klappstein (University  of Passau)
 3. National Conference, Stanowić prawo – Stosować język, organized by Koło Naukowe Legilingwistów Adam Mickiewicz University in Poznań (12 V 2022); presentation: Pojęcie „praktyka” w polskich aktach normatywnych [The concept of „practice” in Polish normative acts]
 4. 5th ILLA General Conference, Language and Law in the Age of Migration, University of Alicante, Spain (7-9 IX 2021); presentation: In Search of the Basic Unit of a Legal Practice
 5. 5th Congress of Young Theoreticians and Philosophers of Law, Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa (24-25 V 2021); presentation: Nadawanie treści przepisom przez praktykę stosowania prawa. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [Attribution of content to legal provisions by the practice of applying the law. Comments on the jurisprudence of the Constitutional Tribunal]
 6. 2019 IVR World Congress, Dignity, Democracy, Diversity, University of Lucerne, Switzerland (7-12 VII 2019); presentation: Does the Truth Matter? Some Philosophical Remarks on Evidence in Law
 7. National ConferenceStulecie Poznańskiego Wydziału Prawa. Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju polskiej teorii prawaAdam Mickiewicz University in Poznań (15 V 2019), presentation:Co wnosi do refleksji o prawie Czesława Znamierowskiego koncepcja życzliwości powszechnej?[What does Czesław Znamierowski’s concept of universal benevolence bring to the reflection on law?]
 8. International Conference „Evidence in Law and Ethics”, Jagiellonian University in Kraków (4-5 IV 2019); presentation (with M. Dybowski and W. Dzięgielewska): Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice
 9. National Conference „Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki”, Adam Mickiewicz University in Poznań (2 VI 2017); presentation: „Pojęcie znaczenia. Od szkoły lwowsko-warszawskiej do poznańskiej teorii prawa” [The Concept of Meaning. From Lvov-Warsaw School to Poznan School of Legal Theory]
 10. National Conference „Ius suum cuique – XX lat Koła Naukowego Utriusque Iuris”, Warsaw University (26-27 V 2017); presentation: „Margin of appreciation jako narzędzie ingerencji w ideę uniwersalnych praw człowieka” [Margin of Appreciation as a Tool of Interference with the Idea of Universal Human Rights]
 11. National Conference „Sfera publiczna i sfera prywatna w XXI wieku”, Adam Mickiewicz University in Poznań (Obrzycko, 21-23 IV 2017); presentation: Prawo w dobie post-prawdy” [Law in Post-Truth Era]
 12. National Conference „Kary okrutne i wymyślne – perspektywy (poza)prawne”, Adam Mickiewicz University in Poznań (12 IV 2017); presentation: „Czesława Znamierowskiego ujęcie winy i odpowiedzialności” [Czeslaw Znamierowski’s approach to guilt and responsibility]
 13. National Conference „Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”, SWPS Poznań (13 I 2017); presentation: „Cele prawodawcy jako racje jednostki do działania. Ujęcie filozoficzne” [Lawgiver’s purposes as individuals’ reasons for action]
 14. (with W. Dzięgielewska) Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Demokracja Praworządność-Sprawiedliwość” [3rd National Philosophical Symposium “Democracy-Rule of Law-Justice”], Adam Mickiewicz University in Poznań (Ciążeń, 1-3 VII 2016); presentation: „Niekonkluzywność aksjologiczna a dobro wspólne” [Non-conclusive values and the common good]
 15. (with W. Dzięgielewska) National Conference „Teoria jako praktyka. Zagadnienia teoretycznoprawne”, Adam Mickiewicz University in Poznań (3 VI 2016); presentation: Prawodawstwo jako proces wymiany racji” [Legislative process as a practice of exchanging reasons]
 16. National Conference „Smart city”, Adam Mickiewicz University in Poznań (20 V 2016); presentation: „Prawne problemy ochrony prywatności a smart grid”. [Legal problems of privacy protection and smart grid]
 17. National Conference „Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej”,  Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz/University of Opole (16 IV 2016); presentation: „Życzliwość powszechna w myśli Czesława Znamierowskiego”. [Czesław Znamierowski’s idea of universal benevolence]
 18. National Conference „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne”, University of Szczecin  (12 IV 2016); presentation: „Jeszcze raz o bezpośrednim rozumieniu tekstu prawnego” [Once again about the direct understanding of the legal text]
 19. Conference „Interculturalism, religious freedom, political community”, University of Navarra, Pamplona, Spain (21 X 2015); presentation: Religious symbols and public space”.
 20. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności” [2nd National Conference „Natural Law in the face of contemporary challenges”], Nicolaus Copernicus University in Toruń (11 III 2015); presentation: „Pierwsza zasada moralności i prawa naturalnego i jej konsekwencje na gruncie Traktatu o prawie Tomasza z Akwinu”. [The first principle of morality and natural law: consequences under St. Thomas Aquinas’ Treatise on Law].
 21. Conference „Globalization and Law”, University of Navarra, Pamplona, Spain (28 X 2014); presentation „The presence of the religious symbols in the public space”.

IV. Research groups and other activities

IV.1. Research Groups

2014-2018: Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego [Zygmunt Ziembinski Scientific Circle of Theory and Philosophy of Law]; founding member, from 2015 to 2018: President of the Scientific Circle

IV.2. Student Council

2014-2015: member of Student Council Board at the Faculty of Law and Administration Adam Mickiewicz University in Poznań

V. Research projects and research stays

V.1. Research projects

 1. 2022 – …: Co-investigator in Narodowe Centrum Nauki’s grant – Preludium 20, entitled „Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnych”, [“Semantic analysis of reasons in legal situations”] (2021/41/N/HS5/02507).
 2. 2020 – …: Principal investigator in Narodowe Centrum Nauki’s grant – Preludium 17; entitled „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa„, [“The inferentialist account of legal fact-finding in legal decision-making process”] (UMO-2019/33/N/HS5/01418).

V.2. Research stays

 1. Visting Researcher, Tarello Institute for Legal Philosophy, Genua (9 – 24 July 2022).
 2. Visiting Scholar, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (4 – 25 Jult 2021).

VI. Awards and scholarships

2021-2022: Grantee of the Scholarship for best Ph.D. students of the AMU Rector
2020-2021:
Grantee of the Scholarship for best Ph.D. students of the AMU Rector
2018: Finalist of the XIIIth Edition of the EYe on Tax Competition
2017-2018: Grantee of the Scholarship for best students of the AMU Rector, II grade

2016-2017: Grantee of the Scholarship for best students of the AMU Rector, II grade
2015-2016: Grantee of the Scholarship for best students of the AMU Rector, III grade