prof. Zygmunt Ziembiński

Profesor Zygmunt Ziembiński (1920-1996) − założyciel poznańskiej szkoły teorii prawa − był niewątpliwe jedną z najwybitniejszych postaci w historii Katedry. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1950, broniąc rozprawy Procesy o zniewagę jako problem techniki społecznej, napisanej pod kierunkiem Czesława Znamierowskiego; pięć lat później, na podstawie pracy Podłoże sporów sądowych o alimentację dzieci pozamałżeńskich, otrzymał stanowisko docenta, a w 1962 r. – profesora nadzwyczajnego. W roku 1969 został profesorem zwyczajnym.

Zajmował w społeczności akademickiej pozycję szczególną. Decydował o niej w równym stopniu dorobek badawczy, postawa człowieka niezależnego, jak i to, że o wyznawanych ideałach zaświadczał swoim życiem. W pracy naukowej nie poddawał się wpływom władzy politycznej, choć pracę tę rozpoczynał w czasach stalinizmu. W latach 50. miał odwagę prowadzić badania nad społecznym funkcjonowaniem prawa. Wytrwale zajmował się logiką i jej prawniczymi zastosowaniami. Teorię prawa uprawiał neutralnie, wręcz demonstracyjnie odżegnując się od ideologii. Nie ulegał także zmieniającym się modom naukowym i panującym w środowiskach naukowych stereotypom. Niezależnie od nich konsekwentnie rozwijał swój paradygmat. Ogromną wiedzę łączył z niespotykaną gotowością dzielenia się nią z innymi: należał do rzadkiej kategorii nauczycieli z powołania.

Zygmunt Ziembiński ukończył studia prawnicze oraz filozoficzne w zakresie socjologii. Jego osobowość naukowa kształtowała się pod wpływem Czesława Znamierowskiego i Kazimierza Ajdukiewicza, w którego seminariach uczestniczył. W dziedzinie etyki inspirowała go Maria Ossowska. Łączenie kompetencji logika, socjologa i etyka pozwalało mu uprawiać teorię prawa jako dyscyplinę integrującą nauki prawne, a także zakreślić i urzeczywistnić imponującą wizję unowocześnienia polskiego prawoznawstwa oraz program wszechstronnej edukacji prawniczej młodzieży. Warunkiem owocnego dyskursu w nauce był dla profesora Ziembińskiego precyzyjny język. Dokonując logicznej i semiotycznej analizy języka prawnego i prawniczego, realizował dzieło uporządkowania aparatury pojęciowej prawoznawstwa, tak by ów dyskurs był możliwy.

Niestrudzona, trwająca pół wieku, praca badawcza Zygmunta Ziembińskiego zaowocowała 20 monografiami, 20 podręcznikami i skryptami akademickimi, ponad 150 artykułami i polemikami. Największe osiągnięcia naukowe profesora Ziembińskiego dotyczą formalno-językowej analizy zjawisk prawnych,  metodologii nauk prawnych oraz etyki i aksjologii.

W Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki swoją naukową drogę rozpoczęło wielu uczniów Zygmunta Ziembińskiego, w tym czworo najbliższych, będących jego doktorantami – profesorowie: Maciej Zieliński (od 1963 r.), Leszek Nowak (od 1965 r.), Sławomira Wronkowska (od 1966 r.) i Stanisław Czepita (od 1978 r.).

Z inicjatywy absolwentów Uniwersytetu jedną z sal wykładowych Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu nazwano w 2013 r. Aulą im. Zygmunta Ziembińskiego; wmurowano też tablicę pamiątkową ku czci profesora.

(Na podstawie tekstów: (1) „Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa w latach 1919-2019”, napisanego przez P.F. Zwierzykowskiego z pomocą M. Dybowskiego, M. Hermanna i M. Krotoszyńskiego, opublikowanego w: R. Budzinowski et al. (red.), Myśląc o przyszłości nie zapominamy o przeszłości. Księga jubileuszowa 100 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 398-416 oraz (2) S. Wronkowska, Przedmowa, [w:] S. Wronkowska (red.), Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, Warszawa 2007, s. IX-XIII.)


Ważniejsze prace:

 1. Przepis prawny a norma prawna, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny,
  1960, z. 1, s. 105-122
 2. Logiczne podstawy prawoznawstwa. Wybrane zagadnienia (1966).
 3. Etyczne problemy prawoznawstwa (1972).
 4. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa (1974).
 5. (z S. Wronkowską, M. Zielińskim) Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe (1974).
 6. Podstawowe problemy prawoznawstwa (1980).
 7. Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych (1983).
 8. (z M. Zielińskim) Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie (1988).
 9. Wstęp do aksjologii dla prawników (1990).
 10. (z M. Zielińskim) Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (1992).
 11. O pojmowaniu sprawiedliwości (1992).
 12. O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury (1993)
 13. Wartości konstytucyjne – zarys problematyki (1993)
 14. O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe (1995)
 15. Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne (1996)

Podręczniki akademickie:

 1. Logika praktyczna (1956).
 2. Teoria prawa (1972).
 3. Podstawy nauki o moralności. Skrypt dla studentów prawa (1981).
 4. (z A. Redelbachem, S. Wronkowską) Zarys teorii państwa i prawa (1992).
 5. Elementy socjologii (1993).
 6. (z S. Wronkowską) Zarys teorii prawa (1997).

Zobacz więcej:

 1. S. Wronkowska, Zygmunt Ziembiński „Gandhi”, Poznań 2022.
 2. M. Kordela, Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego, Filozofia Publiczna
  i Edukacja Demokratyczna, 2015, nr 1.
 3. S. Wronkowska (red.), Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego,
  Warszawa 2007.
 4. M. Hermann, P.F. Zwierzykowski, „Zygmunt Ziembiński – uczony i nauczyciel”. Konferencja zorganizowana 11 maja 2007 r. w Poznaniu przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, z. 3, s. 269-271.
 5. M. Krotoszyński, Inauguracja Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3, s. 309-310.
 6. M. Smolak, Zygmunt Ziembiński, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, z. 2, s. 80-83.