Prof. Marek Smolak w książce „Filozofia prawa. Normy i fakty”

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazała się książka „Filozofia prawa. Normy i fakty” pod redakcją dr. Bogdana Dziobkowskiego i prof. Jacka Hołówki. Jak wskazuje się na stronie wydawcy: „Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wol-ności słowa, prawa własności, charakteru norm prawnych, funkcjonowania prawa, sędziów i sądów, etyki prawniczej, rozumowań prawniczych, odpowiedzialności, winy i kary, sprawiedliwości, nieposłuszeństwa obywatelskiego”.

W tomie znalazł się też tekst autorstwa prof. Marka Smolaka zatytułowany „Filozofia prawa Ronalda Dworkina”. Drugim z tekstów pochodzących z Wydziału Prawa i Administracji UAM jest z kolei tekst „Konstytucja rozproszona”, którego autorem jest mgr Przemysław A. Lewicki z Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak w książce „Filozofia prawa. Normy i fakty” została wyłączona

Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w Sensus Historiae

Na stronie internetowej Sensus Historiae” dostępny jest trzeci w 2019 r. numer tego czasopisma. Numer ten, wydany w dziesiątą rocznicę Apelu z Blois, poświęcony jest relacjom pomiędzy historią a polityką pamięci. W numerze znalazł się tekst dr. Michała Krotoszyńskiego „Architektura przeszłości. Muzea jako nośnik narracji historycznej”. Celem artykułu, wpisującego się w nurt memory studies, jest przedstawienie roli muzeów jako mechanizmu sprawiedliwości tranzycyjnej oraz polityki pamięci na przykładzie Domu Terroru w Budapeszcie oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst dostępny jest TUTAJ.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Artykuł dr. Michała Krotoszyńskiego w Sensus Historiae została wyłączona

Tekst dr. Macieja Dybowskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Ukazał się pierwszy w 2020 r. numer Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Wśród artykułów znalazł się także tekst dr. Macieja Dybowskiego Criticism of classical pragmatism: the unknown origins of Czesław Znamierowski’s theory and philosophy of law”. Artykuł przedstawia kluczowe idee rozprawy doktorskiej Czesława Znamierowskiego z 1911 r. na temat pojęcia prawdy w pragmatyzmie (Der Wahrheits-begriff im Pragmatismus”), dotychczas nieomawiane w literaturze, oraz wpływ, jaki wywarły na niektóre z jego późniejszych idei w filozofii i teorii prawa. Więcej o tekście przeczytać można na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Macieja Dybowskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego została wyłączona

Pożegnanie Profesora Macieja Zielińskiego

W piątek 15 maja 2020 r. odbył się pogrzeb prof. Macieja Zielińskiego, przez lata związanego z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Profesor spoczął na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu (ul. Nowina 1).

W styczniu bieżącego roku w Collegium Minus UAM odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego. Pozwalamy sobie przypomnieć to wydarzenie – relacja z niego dostępna jest TUTAJ. Informujemy też, że sprawozdanie z uroczystości – autorstwa mgr. Wojciecha Rzepińskiego – zostało opublikowane w numerze 2020/1 „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (s. 305-306). Profesor Maciej Zieliński był Redaktorem Naczelnym RPEiS w latach 1996–2003.

Opublikowano Ogłoszenia, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Pożegnanie Profesora Macieja Zielińskiego została wyłączona

Zmarł Profesor Maciej Zieliński

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Macieja Zielińskiego, wieloletniego pracownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Profesor Zieliński był wybitnym teoretykiem prawa, twórcą unikalnej w skali światowej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Był jednak też oddanym nauczycielem akademickim, niezawodnym przyjacielem naszej Katedry oraz szlachetnym i prawym człowiekiem. Jego braku nic nie wypełni.

Bliskim prof. Macieja Zielińskiego składamy wyrazy współczucia.

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zmarł Profesor Maciej Zieliński została wyłączona

Prof. Marek Smolak członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN

Z radością informujemy, że Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został wybrany członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Prócz prof. Marka Smolaka nasz Wydział reprezentować będzie w tym Komitecie prof. dr hab. Wojciech Dajczak.

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Prof. Marek Smolak członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN została wyłączona

Monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia”

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia naukowa „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia” pod redakcją dr. Mikołaja Hermanna, dr. Michała Krotoszyńskiego oraz dr. Piotra F. Zwierzykowskiego. Publikacja jest pokłosiem VII Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, zorganizowanego przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM.

Publikacja obejmuje 20 tekstów przygotowanych przez autorów reprezentujących 11 ośrodków naukowych. Znaleźli się wśród nich: prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna, dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz, mgr Karol Gregorczuk, mgr Martyna Zimmermann-Pepol (Uniwersytet Gdański), prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, dr Tomasz Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Olgierd Bogucki, dr Karolina Gmerek, dr Michał Peno (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Adam Dyrda, dr Wojciech Ciszewski, mgr Ewa Matejkowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr Jacek Srokosz (Uniwersytet Opolski), dr Sławomir Pilipiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), mgr Katarzyna Grotkowska, mgr Anna Rocławska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Konrad Kobyliński (Uniwersytet Śląski) oraz mgr Katarzyna Rzymkowska i mgr Justyna Witkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Jak wskazywał w swojej recenzji prof. UŁ dr hab. Tomasz Bekrycht, monografia „prezentuje szeroką paletę zagadnień współcześnie analizowanych w dziedzinie nauk prawnych (…) Każdy z tych dyskursów współcześnie obejmuje wiele spornych zagadnień, których opis i propozycje rozwiązań zawarte są w poszczególnych rozdziałach prezentowanej monografii. Tym samym praca ta realizuje postulat integracji wewnętrznej i zewnętrznej nauk prawnych, stając się jednocześnie cennym źródłem wiedzy z zakresu prawoznawstwa”.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia” została wyłączona

Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Na stronie Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego zapoznać się można z czwartym w 2019 r. numerem czasopisma. Wśród artykułów znalazł się tekst dr. Michała Krotoszyńskiego „Rola filozofii ubuntu w rozliczeniach z przeszłością w Republice Południowej Afryki i wybranych obszarach południowoafrykańskiego prawa”. Celem artykułu jest przedstawienie tej filozofii oraz omówienie jej wpływu na proces przezwyciężenia spuścizny apartheidu w Republice Południowej Afryki oraz na trzy obszary tamtejszego prawa: prawo karne, regulacje dotyczących eksmisji z nielegalnie zajmowanego gruntu oraz regulacje w zakresie odpowiedzialności deliktowej za zniesławienie.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego została wyłączona

Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego

10 stycznia 2020 r., w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego. Profesor Maciej Zieliński to wybitny uczony i znakomity wykładowca, który służył naszemu Uniwersytetowi jako prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, redaktor naczelny „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Pan Profesor jest również niekwestionowanym wzorem postawy naukowej, wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. Profesor otrzymał najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość odnowienia doktoratu rozpoczął Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik, który w swym wystąpieniu podkreślił szczególne zasługi Profesora Macieja Zielińskiego dla rozwoju polskiej nauki o prawie, wyraźnie przy tym zaznaczając, iż zasługi te nie ograniczają się li tylko do sformułowania derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, ale dotyczą również kształtowania postaw naukowych młodych adeptów nauki. Natomiast Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Roman Budzinowski, przedstawiając sylwetkę Profesora Macieja Zielińskiego, wyraził na wstępie ogromną radość z faktu, iż społeczność naszego Wydziału, w drodze aklamacji,  podjęła uchwałę o odnowieniu doktoratu swego doktora sprzed 50-ciu lat, dając w ten sposób wyraz  najwyższemu uznaniu dla wyróżniającej się pracy Pana Profesora dla dobra Uniwersytetu. Przedstawiając liczne osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne Profesora Macieja Zielińskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji podkreślił szczególną umiejętność Pana Profesora, tj. łączenie różnych formy aktywności podejmowanych dla dobra naszej Almae Matris z otwarciem na potrzeby drugiego człowieka, z życzliwością  i chęcią  udzielania pomocy innym.

Przemówienie Prorektora UAM prof. Zbyszko Melosika

Profesor Marek Smolak w wygłoszonej laudacji wskazał podstawowe osiągnięcia naukowe Profesora Macieja Zielińskiego. Osiągnięciem fundamentalnym jest opracowanie nowatorskiej koncepcji wykładni prawa, ale nie sposób pominąć takich dokonań naukowych, jak wypracowanie, wraz z Z. Ziembińskim oraz S. Wronkowską, teorii zasad prawa, zaproponowanie nowego modelu poznania sądowego, rozróżnienie w obrębie języka prawniczego języków okołoprawnych, czy wreszcie przeprowadzenie wnikliwej analizy uzasadniania różnego rodzaju wypowiedzi formułowanych w prawie i prawoznawstwie. Laudator w swej wypowiedzi podkreślił, iż wypełnienie przyrzeczenia złożonego niegdyś Uniwersytetowi odnosi się nie tylko do bezpośredniego wpływu wypracowanych przez Pana Profesora koncepcji naukowych, lecz także do przyjęcia pewnego sposobu uprawiania nauki. Szczególnym postulatem tego sposobu uprawiania nauki była zasada rzetelności i uczciwości.

Laudację wygłasza prof. Marek Smolak

Po zakończeniu przemówień oraz laudacji nastąpiło odczytanie przez prof. Marka Smolaka dyplomu odnowienia doktoratu, a następnie Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik wręczył  dyplom Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu.


Wręczenie dyplomu Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu


Od lewej: Dziekan WPiA prof. Roman Budzinowski, prof. Marek Smolak,
Profesor Maciej Zieliński, Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik

Wyraźnie wzruszony Profesor Maciej Zieliński w swej mowie odniósł się na wstępie do swoich rodziców, podkreślając jak wielką rolę odegrali w jego wychowaniu i kształtowaniu postawy życiowej. Jak podkreślił dalej, swój dług wobec nich spłacił, odnajdując i odnawiając grób swojego ojca, żołnierza zaginionego w czasie II Wojny Światowej we Francji. W swojej refleksji nad karierą zawodową Profesor Maciej Zieliński przywoływał osoby, które odcisnęły szczególne piętno na jego rozwoju naukowym. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje Profesor Zygmunt Ziembiński oraz jego uczniowie. Profesor Maciej Zieliński nie zapomniał również wspomnieć o swoich współpracownikach młodego pokolenia, tak z naszego Wydziału, jak i z Uniwersytetu Szczecińskiego.


Mowa Profesora Macieja Zielińskiego

W swym kończącym uroczystość przemówieniu Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik jeszcze raz podkreślił, iż Profesor Maciej Zieliński jest cenionym nauczycielem akademickim, promotorem kilku pokoleń teoretyków prawa, doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, nadal aktywnie uczestniczącym w życiu naukowym. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu akademickiego, Gaudeamus Igitur.

(Zdjęcia pochodzą z portalu: fotoportal.amu.edu.pl)

Opublikowano Funkcje i nagrody, Obrony i awanse, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński z referatami na konferencjach w Warszawie i w Poznaniu

W dniach 5-7 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyła się III Polska Konferencja Pamięcioznawcza „Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce”. Jej częścią był panel „Jurydyzacja pamięci w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” zorganizowany przez Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie czwartkowego panelu referat „Rozliczenia z przeszłością i polityka pamięci w VIII kadencji Sejmu RP” wygłosił dr Michał Krotoszyński.

Z kolei w sobotę 7 grudnia 2019 r. dr Michał Krotoszyński na zaproszenie organizatorów – Sekcji Praw Człowieka im. Rafała Lemkina i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono UAM – wygłosił podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” referat „Sprawiedliwość tranzycyjna z perspektywy filozofii prawa: Radbruch, Hart, Fuller”.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , , , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński z referatami na konferencjach w Warszawie i w Poznaniu została wyłączona