Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego

10 stycznia 2020 r., w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Macieja Zielińskiego. Profesor Maciej Zieliński to wybitny uczony i znakomity wykładowca, który służył naszemu Uniwersytetowi jako prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, redaktor naczelny „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Pan Profesor jest również niekwestionowanym wzorem postawy naukowej, wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. Profesor otrzymał najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość odnowienia doktoratu rozpoczął Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik, który w swym wystąpieniu podkreślił szczególne zasługi Profesora Macieja Zielińskiego dla rozwoju polskiej nauki o prawie, wyraźnie przy tym zaznaczając, iż zasługi te nie ograniczają się li tylko do sformułowania derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, ale dotyczą również kształtowania postaw naukowych młodych adeptów nauki. Natomiast Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Roman Budzinowski, przedstawiając sylwetkę Profesora Macieja Zielińskiego, wyraził na wstępie ogromną radość z faktu, iż społeczność naszego Wydziału, w drodze aklamacji,  podjęła uchwałę o odnowieniu doktoratu swego doktora sprzed 50-ciu lat, dając w ten sposób wyraz  najwyższemu uznaniu dla wyróżniającej się pracy Pana Profesora dla dobra Uniwersytetu. Przedstawiając liczne osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne Profesora Macieja Zielińskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji podkreślił szczególną umiejętność Pana Profesora, tj. łączenie różnych formy aktywności podejmowanych dla dobra naszej Almae Matris z otwarciem na potrzeby drugiego człowieka, z życzliwością  i chęcią  udzielania pomocy innym.

Przemówienie Prorektora UAM prof. Zbyszko Melosika

Profesor Marek Smolak w wygłoszonej laudacji wskazał podstawowe osiągnięcia naukowe Profesora Macieja Zielińskiego. Osiągnięciem fundamentalnym jest opracowanie nowatorskiej koncepcji wykładni prawa, ale nie sposób pominąć takich dokonań naukowych, jak wypracowanie, wraz z Z. Ziembińskim oraz S. Wronkowską, teorii zasad prawa, zaproponowanie nowego modelu poznania sądowego, rozróżnienie w obrębie języka prawniczego języków okołoprawnych, czy wreszcie przeprowadzenie wnikliwej analizy uzasadniania różnego rodzaju wypowiedzi formułowanych w prawie i prawoznawstwie. Laudator w swej wypowiedzi podkreślił, iż wypełnienie przyrzeczenia złożonego niegdyś Uniwersytetowi odnosi się nie tylko do bezpośredniego wpływu wypracowanych przez Pana Profesora koncepcji naukowych, lecz także do przyjęcia pewnego sposobu uprawiania nauki. Szczególnym postulatem tego sposobu uprawiania nauki była zasada rzetelności i uczciwości.

Laudację wygłasza prof. Marek Smolak

Po zakończeniu przemówień oraz laudacji nastąpiło odczytanie przez prof. Marka Smolaka dyplomu odnowienia doktoratu, a następnie Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik wręczył  dyplom Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu.


Wręczenie dyplomu Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu


Od lewej: Dziekan WPiA prof. Roman Budzinowski, prof. Marek Smolak,
Profesor Maciej Zieliński, Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik

Wyraźnie wzruszony Profesor Maciej Zieliński w swej mowie odniósł się na wstępie do swoich rodziców, podkreślając jak wielką rolę odegrali w jego wychowaniu i kształtowaniu postawy życiowej. Jak podkreślił dalej, swój dług wobec nich spłacił, odnajdując i odnawiając grób swojego ojca, żołnierza zaginionego w czasie II Wojny Światowej we Francji. W swojej refleksji nad karierą zawodową Profesor Maciej Zieliński przywoływał osoby, które odcisnęły szczególne piętno na jego rozwoju naukowym. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje Profesor Zygmunt Ziembiński oraz jego uczniowie. Profesor Maciej Zieliński nie zapomniał również wspomnieć o swoich współpracownikach młodego pokolenia, tak z naszego Wydziału, jak i z Uniwersytetu Szczecińskiego.


Mowa Profesora Macieja Zielińskiego

W swym kończącym uroczystość przemówieniu Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik jeszcze raz podkreślił, iż Profesor Maciej Zieliński jest cenionym nauczycielem akademickim, promotorem kilku pokoleń teoretyków prawa, doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, nadal aktywnie uczestniczącym w życiu naukowym. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu akademickiego, Gaudeamus Igitur.

(Zdjęcia pochodzą z portalu: fotoportal.amu.edu.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Funkcje i nagrody, Obrony i awanse, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.